معنی اسباب چینی – فرهنگ معین و عمید

معنی اسباب چینی در فرهنگ عمید

ساختن و فراهم کردن دستاویز و بهانه برای گرفتار کردن و به زحمت‌ انداختن کسی؛ فتنه‌انگیزی.

معنی اسباب چینی در فرهنگ معین

( ~.) [ ع – فا. ] (حامص .) توطئه .

دیدگاهتان را بنویسید