معنی احاله - فرهنگ معین و عمید

معنی احاله – فرهنگ معین و عمید

معنی احاله در فرهنگ عمید ۱. امری را به عهدۀ کسی واگذاشتن. ۲. (حقوق) خارج شدن یک پرونده از صلاحیت یک دادگاه و فرستادن آن به دادگاه دیگر.معنی احاله در فرهنگ معین (اِ لَ) [ ...
معنی احتکار - فرهنگ معین و عمید

معنی احتکار – فرهنگ معین و عمید

معنی احتکار در فرهنگ عمید ۱. گردآوردن چیزی بیش از اندازۀ نیاز؛ انبار کردن. ۲. (اقتصاد) انبار کردن کالا به قصد گران فروختن.معنی احتکار در فرهنگ معین (اِ تِ) [ ع . ] 1 - ...
معنی احراز - فرهنگ معین و عمید

معنی احراز – فرهنگ معین و عمید

معنی احراز در فرهنگ عمید ۱. رسیدن به چیزی؛ به‌دست آوردن. ۲. فراهم آوردن. ۳. محرز شدن.معنی احراز در فرهنگ معین ( اِ) [ ع . ] (مص م .) 1 - فراهم آوردن ، ...
معنی احق - فرهنگ معین و عمید

معنی احق – فرهنگ معین و عمید

معنی احق در فرهنگ عمید سزاوارتر؛ شایسته‌تر.معنی احق در فرهنگ معین ( اَ حَ قُ) [ ع . ] (ص تف .) سزاوارتر، اولی ، صاحب حق تر، راست تر، به سزاتر ...
معنی احوال پرسی - فرهنگ معین و عمید

معنی احوال پرسی – فرهنگ معین و عمید

معنی احوال پرسی در فرهنگ عمید ۱. پرسیدن حال کسی. ۲. پرسش دوستانه از چگونگی وضع و حال و کاروبار کسی.معنی احوال پرسی در فرهنگ معین ( ~. پُ) [ ع - فا. ] (حامص ...
معنی اخترمه - فرهنگ معین و عمید

معنی اخترمه – فرهنگ معین و عمید

معنی اخترمه در فرهنگ عمید غنایمی که در جنگ از دشمن شکست‌خورده به‌دست می‌آید.معنی اخترمه در فرهنگ معین ( اَ تَ مِ یا مَ) [ تر - مغ . ] ( اِ.) در میان ایل ...
معنی اخچه - فرهنگ معین و عمید

معنی اخچه – فرهنگ معین و عمید

معنی اخچه در فرهنگ عمید = آقچهمعنی اخچه در فرهنگ معین ( اَ چِ) [ تر. ] ( اِ.) = اقچه . آقچه : 1 - ریزة زر. 2 - سکة زر و مهر درم ...
معنی اخفاف - فرهنگ معین و عمید

معنی اخفاف – فرهنگ معین و عمید

معنی اخفاف در فرهنگ عمید سُم‌ها.معنی اخفاف در فرهنگ معین ( اَ) [ ع . ] (اِ.) جِ خُف . 1 - کف پای شتر. 2 - سم شترمرغ . 3 - کفش ...
معنی اخوت - فرهنگ معین و عمید

معنی اخوت – فرهنگ معین و عمید

معنی اخوت در فرهنگ عمید ۱. برادر بودن؛ برادری. ۲. دوستی برادرانه؛ دوستی خالص.معنی اخوت در فرهنگ معین (اُ خُ وَّ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) برادر شدن ، دوست شدن ...
معنی ادبیر - فرهنگ معین و عمید

معنی ادبیر – فرهنگ معین و عمید

معنی ادبیر در فرهنگ عمید نحوست؛ بدبختی؛ بخت‌برگشتگی: در جهان چندان که گویی بی‌شمار / نیستی و محنت و ادبیر هست (انوری: ۵۶۱).معنی ادبیر در فرهنگ معین ( اِ) [ ع . ] 1 - ...
معنی ادوار - فرهنگ معین و عمید

معنی ادوار – فرهنگ معین و عمید

معنی ادوار در فرهنگ عمید ۱. مراحل؛ دوره‌ها: ادوار زندگی. ۲. زمان‌ها. ۳. (موسیقی) = مَقاممعنی ادوار در فرهنگ معین ( اَ) [ ع . ] (اِ.)1 - جِ دور؛ گردش ها، زمان - ها ...
معنی اذل - فرهنگ معین و عمید

معنی اذل – فرهنگ معین و عمید

معنی اذل در فرهنگ عمید ذلیل‌تر؛ خوارتر؛ پست‌ترین.معنی اذل در فرهنگ معین (اَ ذَ لّ) [ ع . ] (ص تف .) ذلیل تر، خوارتر ...