تعبیر خواب اعدام : دیدن اعدام در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب اعدام : دیدن اعدام در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب اعدام(علما)1ـ مشاهدة اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است كه به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد . 2ـ اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام كنند ، ...
تعبیر خواب الکتریسیته : دیدن الکتریسیته در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب الکتریسیته : دیدن الکتریسیته در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب الکتریسیته(علما)1ـ احساس الكتریستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است كه پیشرفتی به دنبال ندارد . امااگر در خواب احساس كنید كه برق شما را به شدت تكان ...
تعبیر خواب انجیل : دیدن انجیل در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب انجیل : دیدن انجیل در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب انجیل(محمد بن سیرین)اگر بيند كه انجيل همي خواند، دليل بود كه از حق به باطل فريفته شود و خودراي شود. اگر بيند از كتاب انجيل همي خواند، دليل كند از آن كساني كه ...
تعبیر خواب آب بینی : دیدن آب بینی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب بینی : دیدن آب بینی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب بینی(محمد بن سیرین) آب بيني در خواب فرزند بود، ليكن اگر بيند كه آب بيني بر اندام وي افتاد، دليل كند كه وي را پسر آيد. اگر بيند كه بر زمين افتاد، ...
تعبیر خواب آب گوشت : دیدن آب گوشت در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب گوشت : دیدن آب گوشت در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب گوشت(علما)دیدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است. 2ـ اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانة تعلق خاطری پایدار است. 3ـ اگر خواب ببیند، مشغول تهیة آبگوشت ...
تعبیر خواب آبله : دیدن آبله در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آبله : دیدن آبله در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آبله(امام جعفر صادق علیه السلام )آبله به تن ديدن بر پنج وجه بود: اول: زيادتي مال، دوم: زن خواهد، سوم: پسرش آيد، چهارم: حاجت روا شدن، پنچم: از ترس و بيم ايمن شود، ...
تعبیر خواب آخور : دیدن آخور در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آخور : دیدن آخور در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آخور(علما)دیدن آخور در خواب ، علامت آن است كه نتایج كارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت . آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنیدبدنبال یک آدرس رفتن ...
تعبیر خواب آستانه : دیدن آستانه در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آستانه : دیدن آستانه در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آستانه(محمد بن سیرین)اگر بيند كه آستانه خانه وي بلند گرديد، دليل كند كه بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت يابد، و اگر بيند كه آستانه خانه او بيفتاد، دليل ...
تعبیر خواب آفتاب گردان : دیدن آفتاب گردان در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آفتاب گردان : دیدن آفتاب گردان در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آفتاب گردان(محمد بن سیرین)توضيح در باب اينکه گل مورد نظر اين سيرين آفتابگردان باشد چندان مطمئن نيستيم اما دليل اينکه هميشه گلها و ميوه هایزرد را به بيماریتعبير کرده است ، احتمال ميدهيم ...
تعبیر خواب آهنگ و رقص تند : دیدن آهنگ و رقص تند در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند : دیدن آهنگ و رقص تند در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند(علما)1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است كه در زندگی كمتر طعم شادی را می چشید. 2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند ...
تعبیر خواب بادیه : دیدن بادیه در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب بادیه : دیدن بادیه در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب بادیه(علما)باديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مايعات را در آن مي ريزند. در مورد نخست به همين قسمت کلمه بيابان مراجعه ...
تعبیر خواب برف : دیدن برف در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب برف : دیدن برف در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب برف(اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی) برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيكي كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود ...