معنی اسانید – فرهنگ معین و عمید

معنی اسانید در فرهنگ عمید

= اِسناد

معنی اسانید در فرهنگ معین

( اَ ) [ ع . ] (اِ.)1 – جِ اسناد. 2 – در علم نحو عبارتست از ایتاع و نسبت تامه بین دو کلمه ، مانند نسبت خبر به مبتداء.

دیدگاهتان را بنویسید