معنی اسائه – فرهنگ معین و عمید

معنی اسائه در فرهنگ عمید

بدی کردن با کسی؛ بدی.

معنی اسائه در فرهنگ معین

(اِ ئِ) [ ع . اسائة ] (مص ل .) 1 – بدی کردن . 2 – بدی کردن به کسی . ؛~ ء ادب بی ادبی کردن ، هتک حرمت کردن .

دیدگاهتان را بنویسید