معنی ازمنه – فرهنگ معین و عمید

معنی ازمنه در فرهنگ عمید

= زمان

معنی ازمنه در فرهنگ معین

(اَ مِ نِ) [ ع . ] (اِ.) جِ زمان .

دیدگاهتان را بنویسید