معنی ارمنده – فرهنگ معین و عمید

معنی ارمنده در فرهنگ عمید

آرام‌گیرنده: گه ارمنده‌ای و گه ارغنده‌ای / گه آشفته‌ای و گه آهسته‌ای (رودکی: ۵۲۹)، چه باید که ارمنده گیتی چنین / پرآشوب گردد ز درد و ز کین (فردوسی۲: ۲۸۳۴).

معنی ارمنده در فرهنگ معین

(اَ مَ دِ) (ص .) = ارمند: آرام گیرنده ، آرمنده .

دیدگاهتان را بنویسید