معنی ارغه – فرهنگ معین و عمید

معنی ارغه در فرهنگ عمید

زیرک؛ مکار.

معنی ارغه در فرهنگ معین

(اَ غَ) (ص .) (عا.) نک ارقه .

دیدگاهتان را بنویسید