معنی ارزیافت – فرهنگ معین و عمید

معنی ارزیافت در فرهنگ عمید

نتیجۀ ارزیابی؛ نتیجه‌ای که از عمل ارزیابی به‌دست می‌آید.

معنی ارزیافت در فرهنگ معین

(اَ) (اِمف . اِمر.) ارزیافته ، نتیجه ای که از ارزیابی به دست آمده مانند ارزش خانه و ملک .

دیدگاهتان را بنویسید