معنی ارحام – فرهنگ معین و عمید

معنی ارحام در فرهنگ عمید

۱. (زیست‌شناسی) = رَحِم

۲. نزدیکان نَسَبی؛ بستگان.

معنی ارحام در فرهنگ معین

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) 1 – جِ رَحِم ؛ زهدان ها. 2 – خویشان ، اعضاء خانواده .

دیدگاهتان را بنویسید