معنی ارتداد – فرهنگ معین و عمید

معنی ارتداد در فرهنگ عمید

رد کردن حداقل یکی از اصول دین؛ از دین برگشتن؛ مرتد شدن.

معنی ارتداد در فرهنگ معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص ل .) از دین برگشتن ، کافر شدن .

دیدگاهتان را بنویسید