معنی ارایک – فرهنگ معین و عمید

معنی ارایک در فرهنگ عمید

= اریکه

معنی ارایک در فرهنگ معین

( اَ یِ) [ ع . ] ( اِ.) جِ اَریکه ؛ تخت ها.

دیدگاهتان را بنویسید