معنی اذناب – فرهنگ معین و عمید

معنی اذناب در فرهنگ عمید

۱. افراد فرودست.

۲. اطراف؛ کناره‌ها.

۳. بندگان؛ خادمان.

معنی اذناب در فرهنگ معین

( اَ) [ ع . ] (اِ.) جِ ذَنَب . 1 – دم ها، دنبال ها. 2 – بندگان ، کنیزکان .

دیدگاهتان را بنویسید