معنی ادهم – فرهنگ معین و عمید

معنی ادهم در فرهنگ عمید

۱. سیاه‌رنگ (اسب).

۲. (اسم) [مجاز] اسب.

۳. [مجاز] سیاه؛ تاریک.

معنی ادهم در فرهنگ معین

(اَ هَ) (ص .) 1 – سیاه رنگ ، خاکستری . 2 – آثار نو. 3 – آثار کهنه و پوسیده . 4 – بند، قید. 5 – اسب سیاه ، اسب تندرو.

دیدگاهتان را بنویسید