معنی اخیر – فرهنگ معین و عمید

معنی اخیر در فرهنگ عمید

۱. پسین؛ آخری؛ بازپسین؛ واپسین.

۲. (اسم) دنباله و آخر چیزی.

۳. (اسم) آخرین موقع پیش از این.

معنی اخیر در فرهنگ معین

( اَ) [ ع . ] (ص .) پسین ، بازپسین ، آخری .

دیدگاهتان را بنویسید