معنی اخلاص – فرهنگ معین و عمید

معنی اخلاص در فرهنگ عمید

۱. خلوص نیت؛ پاک بودن؛ بی‌آلایشی.

۲. عبادت خداوند با خلوص نیت.

۳. (تصوف) توجه کامل سالک به خداوند.

۴. (اسم) صدودوازدهمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای چهار آیه؛ توحید.

۵. (اسم مصدر) [قدیمی] رها کردن؛ نجات دادن.

معنی اخلاص در فرهنگ معین

( اِ) [ ع . ] 1 – (مص م .) پاک کردن ، ویژه کردن . 2 – (مص ل .) دوستی پاک و بی ریا داشتن ، خلوص نیت داشتن .

دیدگاهتان را بنویسید