معنی اخرب – فرهنگ معین و عمید

معنی اخرب در فرهنگ عمید

در عروض، ویژگی پایه‌ای که در آن مفاعیلن به مفعولُ تغییر یافته است.

معنی اخرب در فرهنگ معین

( اَ رَ) [ ع . ] (ص .) در علم عروض آن است که میم اول و نون آخر «مفاعیلن » را بیندازند تا «فاعیل » بماند، آن را به «مفعول » تبدیل کنند و اسم این زحاف «خرب » است و اسم جزیی که عمل «خرب » در آن واقع شود «اخرب ».

دیدگاهتان را بنویسید