معنی اختطاف – فرهنگ معین و عمید

معنی اختطاف در فرهنگ عمید

به‌سرعت قاپیدن؛ ربودن.

معنی اختطاف در فرهنگ معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .) 1 – ربودن همچون برق . 2 – خیره کردن چشم .

دیدگاهتان را بنویسید