معنی اخبار – فرهنگ معین و عمید

معنی اخبار در فرهنگ عمید

۱. = خبر

۲. داستان‌ها.

معنی اخبار در فرهنگ معین

( اِ) [ ع . ] (مص م .)خبر دادن ، آگاه ساختن .

دیدگاهتان را بنویسید