معنی اخاذی – فرهنگ معین و عمید

معنی اخاذی در فرهنگ عمید

با تهدید و زور یا حیله و نیرنگ از کسی پول گرفتن.

معنی اخاذی در فرهنگ معین

( ~.) [ ع – فا. ] 1 – (حامص .) رشوه گرفتن ، باج گرفتن .

دیدگاهتان را بنویسید