معنی احکام – فرهنگ معین و عمید

معنی احکام در فرهنگ عمید

۱. آداب و رسوم.

۲. قوانین؛ مقررات: ای دل برو مقلد احکام شرع باش / کز یمن آن به عالَم تحقیق وارسی (ابن‌یمین: ۵۲۰).

۳. = حُکم

* احکام نجوم: طریقه‌ای از غیب‌گویی یا پیش‌بینی حوادث از روی اوضاع کواکب که آن‌ها را در کارها و زندگانی مردم مؤثر می‌دانستند.

معنی احکام در فرهنگ معین

( ا َ ) [ ع . ] (اِ.)جِ حکم .1 – رأی ها، دستور – ها. 2 – مجموعة دستورالعمل های شرعی . 3 – آداب ، رسم ها. 4 – مجموعة قوانین و مقرراتی که به ارادة محکوم علیه قابل تغییر است .

دیدگاهتان را بنویسید