معنی احزان – فرهنگ معین و عمید

معنی احزان در فرهنگ عمید

= حزن

معنی احزان در فرهنگ معین

( اَ) [ ع . ] ( اِ.) جِ حُزن و حَزَن ؛ غم ها و اندوه ها.

دیدگاهتان را بنویسید