معنی احزاب – فرهنگ معین و عمید

معنی احزاب در فرهنگ عمید

۱. = حزب

۲. سی‌وسومین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۷۳ آیه.

معنی احزاب در فرهنگ معین

( اَ) [ ع . ] ( اِ.) جِ حزب . 1 – گروه ها، دسته ها. 2 – گروه های کافران ، شامل برخی از قبایل عرب ، مانند قریش ، غطفان و بنی قریظه ، که با هم متحد شده به جنگ پیامبر رفته بودند. 3 – هر گروه سیاسی که مرام و مسلکِ ویژه خود را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید