معنی احتیاج – فرهنگ معین و عمید

معنی احتیاج در فرهنگ عمید

نداشتن چیزی که مورد لزوم است؛ حاجت داشتن؛ نیازمند بودن؛ حاجتمندی؛ نیازمندی.

معنی احتیاج در فرهنگ معین

( اِ) [ ع . ] 1 – (مص ل .) نیازمند شدن ، حاجتمند شدن . 2 – (اِمص .) حاجتمندی ، نیازمندی . 3 – (اِ.) نیاز، حاجت .

دیدگاهتان را بنویسید