معنی احتقار – فرهنگ معین و عمید

معنی احتقار در فرهنگ عمید

۱. کوچک و خوار شمردن؛ حقیر شمردن.

۲. خوار بودن؛ حقارت.

معنی احتقار در فرهنگ معین

(اِ تِ) [ ع . ] 1 – (مص م .) خوار و حقیر شمردن . 2 – (مص ل .) خوار شدن .

دیدگاهتان را بنویسید