معنی احتباس – فرهنگ معین و عمید

معنی احتباس در فرهنگ عمید

۱. (پزشکی) = حبس‌البول

۲. [قدیمی] زندانی شدن؛ محبوس شدن.

۳. [قدیمی] قطع شدن؛ بریده شدن.

۴. [قدیمی] خودداری؛ امتناع.

معنی احتباس در فرهنگ معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص .) در حبس کردن ، نگه داشتن چیزی .

دیدگاهتان را بنویسید