معنی اجداد – فرهنگ معین و عمید

معنی اجداد در فرهنگ عمید

= جَد

معنی اجداد در فرهنگ معین

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ جد؛ نیاکان .

دیدگاهتان را بنویسید