معنی اجامر – فرهنگ معین و عمید

معنی اجامر در فرهنگ عمید

گروه غوغاطلب؛ اوباش.

معنی اجامر در فرهنگ معین

(اَ مِ) [ ع . ] (ص .) فرومایگان ، اوباش .

دیدگاهتان را بنویسید