معنی اثبات – فرهنگ معین و عمید

معنی اثبات در فرهنگ عمید

اشخاص مورد اعتماد.

معنی اثبات در فرهنگ معین

( اِ) [ ع . ] (مص م .) 1 – ثابت گردانیدن . 2 – نام نویسی در دفتر لشکر و سپاه .

دیدگاهتان را بنویسید