معنی اتقان – فرهنگ معین و عمید

معنی اتقان در فرهنگ عمید

محکم کردن؛ استوار کردن کاری؛ استواری.

معنی اتقان در فرهنگ معین

( اِ) [ ع . ] 1 – (مص م .) محکم کردن ، استوار کردن . 2 – (اِمص .) استواری .

دیدگاهتان را بنویسید