معنی اتجار – فرهنگ معین و عمید

معنی اتجار در فرهنگ عمید

تجارت کردن؛ بازرگانی کردن؛ سوداگری.

معنی اتجار در فرهنگ معین

(اِ تِّ) [ ع . ] (مص ل .) بازرگانی کردن ، خرید و فروش کردن ، معامله ، سودا، بیع و شری ، تجارت .

دیدگاهتان را بنویسید