معنی ابدیت – فرهنگ معین و عمید

معنی ابدیت در فرهنگ عمید

۱. دوام؛ جاودانی؛ پایندگی.

۲. (اسم) آخرت.

۳. (اسم) ابد.

معنی ابدیت در فرهنگ معین

(اَ بَ یَّ) [ ع . ] (مص جع .) جاودانی ، پایندگی . ج . ابدیات .

دیدگاهتان را بنویسید