معنی ابتشار – فرهنگ معین و عمید

معنی ابتشار در فرهنگ عمید

۱. بشارت یافتن.

۲. خوشحال شدن.

معنی ابتشار در فرهنگ معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص .) بشارت یافتن ، خشنود شدن .

دیدگاهتان را بنویسید