معنی اباطیل – فرهنگ معین و عمید

معنی اباطیل در فرهنگ عمید

= باطل

معنی اباطیل در فرهنگ معین

( اَ) [ ع . ] (اِ.) جِ باطل ؛ سخنان یاوه و بیهوده ، چیزهای باطل .

دیدگاهتان را بنویسید