معنی آیزنه – فرهنگ معین و عمید

معنی آیزنه در فرهنگ عمید

شوهر خواهر.

معنی آیزنه در فرهنگ معین

(یَ یا یِ نِ) [ تر. ] ( اِ.) (عا.) شوهر خواهر.

دیدگاهتان را بنویسید