معنی آیت اللـه – فرهنگ معین و عمید

معنی آیت اللـه در فرهنگ عمید

۱. نشانه و حجت خدا.

۲. عنوان یا لقبی که مسلمانان به مجتهدان و عالمان بزرگ دین می‌دهند.

معنی آیت اللـه در فرهنگ معین

( ~ُ لْ لا) [ ع . ] (اِمر.) نشانه و حجت خدا، ع نوان یا لقبی که مسلمانان به مجتهدان و عالمان بزرگ دین می دهند. ؛ ~العظمی عنوان و لقب مجتهدان شیعه که مرجع تقلید هستند.

دیدگاهتان را بنویسید