معنی آیا – فرهنگ معین و عمید

معنی آیا در فرهنگ عمید

کلمه‌ای که در مقام استفهام و طلب دانستن به کار می‌رود.

معنی آیا در فرهنگ معین

( اَ ) حرف ندا به معنای «ای ».

دیدگاهتان را بنویسید