معنی آگراندیسمان – فرهنگ معین و عمید

معنی آگراندیسمان در فرهنگ عمید

بزرگ کردن عکس یا نوشته به‌وسیلۀ دستگاه مخصوص.

معنی آگراندیسمان در فرهنگ معین

[ فر. ] ( اِمص .) 1 – فرآیند بزرگ کردن عکس به وسیلة دستگاه مخصوصی در عکاسی . 2 – (عا.) بزرگ نمایی ، شاخ و برگ دادن به مطالب .

دیدگاهتان را بنویسید