معنی آکستن – فرهنگ معین و عمید

معنی آکستن در فرهنگ عمید

۱. بستن؛ محکم کردن.

۲. آویختن.

معنی آکستن در فرهنگ معین

(کُ تَ) [ په . ] (مص م .) 1 – آویختن . 2 – بستن ، محکم کردن .

دیدگاهتان را بنویسید