معنی آوند – فرهنگ معین و عمید

معنی آوند در فرهنگ عمید

۱. ظرف.

۲. کوزه؛ کوزۀ آب.

۳. ظرف شراب.

۴. (زیست‌شناسی) لوله‌هایی در گیاهان که آب یا شیره را از ریشه به برگ‌ها انتقال می‌دهند.

معنی آوند در فرهنگ معین

(وَ) [ په . ] ( اِ.) 1 – ظرف . 2 – کوزة آب یا شراب . 3 – لوله هایی که شیرة خام را از ریشه به برگ ها می رساند.

دیدگاهتان را بنویسید