معنی آور – فرهنگ معین و عمید

معنی آور در فرهنگ عمید

۱. = آوردن

۲. آورنده؛ دارنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): بارآور، سودآور، شرم‌آور، ننگ‌آور.

معنی آور در فرهنگ معین

(و َ ) 1 – ( اِ.)یقین . 2 – (ق .) براستی ،بی گمان .

دیدگاهتان را بنویسید