معنی آهسته – فرهنگ معین و عمید

معنی آهسته در فرهنگ عمید

۱. آرام؛ یواش؛ بی‌شتاب؛ دارای حرکت کند.

۲. بی‌سروصدا؛ با صدای کم و پایین.

۳. [قدیمی] متین؛ باوقار.

معنی آهسته در فرهنگ معین

(هِ تِ) (ص . ق .) 1 – کند. 2 – آرام ، ساکت . 3 – مهربان . 4 – باوقار. 5 – بردبار.

دیدگاهتان را بنویسید