معنی آهرن – فرهنگ عمید

معنی آهرن در فرهنگ عمید

= اهریمن

دیدگاهتان را بنویسید