معنی آن کجا – فرهنگ معین و عمید

معنی آن کجا در فرهنگ عمید

۱. آنچه.

۲. آن‌که؛ آن‌کس که.

معنی آن کجا در فرهنگ معین

(کُ) (ضم موصول .) آن که ، آن کس که . آن چه .

دیدگاهتان را بنویسید