معنی آنتن – فرهنگ معین و عمید

معنی آنتن در فرهنگ عمید

۱. صفحۀ بزرگ فلزی که امواج رادیویی یا تلویزیونی را از مرکز فرستنده به اطراف منتشر می‌کند.

۲. وسیله‌ای به شکل میله یا صفحۀ فلزی که امواج رادیویی یا تلویزیونی منتشر شده از دستگاه فرستنده را دریافت می‌کند.

معنی آنتن در فرهنگ معین

(تِ) [ فر. ] ( اِ.)دستگاهی برای پخش یا دریافت امواج الکترومغناطیسی .

دیدگاهتان را بنویسید