معنی آمیزگار – فرهنگ معین و عمید

معنی آمیزگار در فرهنگ عمید

آمیزنده؛ معاشرت‌کننده؛ کسی که بسیار با مردم آمیزش و همنشینی کند.

معنی آمیزگار در فرهنگ معین

( اِ.) معاشر.

دیدگاهتان را بنویسید