معنی آموختن – فرهنگ معین و عمید

معنی آموختن در فرهنگ عمید

۱. یاد گرفتن علم یا هنری از دیگران؛ فرا گرفتن: هرکه نامخت از گذشت روزگار / نیز ناموزد ز هیچ آموزگار (رودکی: ۵۳۲).

۲. یاد دادن علم یا هنری به دیگران.

۳. (مصدر لازم) [قدیمی] خو گرفتن؛ مٲنوس شدن.

معنی آموختن در فرهنگ معین

(تَ) [ په . ] (مص ل .) یاد دادن و یاد گرفتن .

دیدگاهتان را بنویسید