معنی آمال – فرهنگ معین و عمید

معنی آمال در فرهنگ عمید

= امل

معنی آمال در فرهنگ معین

[ ع . ] ( اِ.) جِ امل ؛ امیدها، آرزوها.

دیدگاهتان را بنویسید