معنی آلک – فرهنگ معین و عمید

معنی آلک در فرهنگ عمید

= والک

معنی آلک در فرهنگ معین

(اَ لَ) (اِ.) غربال .

دیدگاهتان را بنویسید