معنی آلات – فرهنگ معین و عمید

معنی آلات در فرهنگ عمید

۱. [جمعِ آلَة] = آلت

۲. نشان‌دهندۀ انواع جنس (در ترکیب با کلمۀ دیگر): آهن‌آلات، بلورآلات، شیشه‌آلات.

معنی آلات در فرهنگ معین

[ ع . ] ( اِ.) جِ آلت ؛ وسایل .

دیدگاهتان را بنویسید